RefundFlight - Dina Rättigheter

Rättigheter

Typ av försening


Beroende på hur du blev försenad avgör hur ärendet behandlas. Det finns tre olika typer av flygstörningar där flyget antingen blir inställt, överbokat eller försenat.

Försenat

Ett flyg klassas som försenat när flighten inte avgår enligt tidtabell. Eftersom ett försenat flyg kan orsaka samma långa väntan som inställda flyg, så har EU-domstolen beslutat att försenade och inställda flyg i flera viktiga punkter behandlas likadant.

Inställt

Ett inställt flyg betyder att den flight som du var bokad på inte kommer att utföras. Du blir då oftast ombokad till en annan flight. Om du blir meddelad om att flyget kommer ställas in enligt de tre fallen nedan så har du inte rätt till ersättning.

  1. Om meddelandet kommer 2 veckor innan avgång.
  2. Om meddelandet kommer mellan 1-2 veckor innan, men ombokning görs så att ankomst till slutdestination inte överstiger 4 timmar efter utsatt ankomsttid.
  3. Om meddelande kommer fram mindre än sju dagar före avresa men ombokningen endast orsakar en försening med högst två timmar.

Överbokat

Att bli nekad ombordstigning på grund av att planet är fullt kan ske även om du är incheckad och har en bekräftad biljett. Anledningen till att detta ibland inträffar är för att flygbolagen räknar med ett visst bortfall av resenärer, vilket leder till att de bokar fler biljetter än vad som finns tillgängliga. Flygbolagen har rätt att neka dig ombordstigning men är i så fall skyldiga att erbjuda dig kompensation.

Ersättning


Hur mycket du har rätt till i ersättning beror på hur långt du flugit. Alltså distansen mellan den flygplats resan startade respektive slutade på.

Vem har rätt till ersättningen?

Den person vars namn står på biljetten äger rätten till ersättningen. Det spelar med andra ord ingen roll vem som betalat biljetten, vare sig det är din arbetsgivare eller kompis. Målsman för dock talan för sina minderåriga.

Distans

Distansen räknas från den flygplats din resa startade på till den flygplats som är resans slutdestination. Här räknas den kortaste sträckan mellan start- och slutdestination.

250€

0 - 1500 km

Exempelvis
Göteborg - Luleå

400€

1500 - 3500 km

Exempelvis
Stockholm - Paris

600€

3500 km +

Exempelvis
Stockholm - New York

För resor mellan 0 och 1500km så har man rätt till 250€ per person. 400€ per person, för resor 1500 till 3500km och 600€ per person för resor över 3500km.

Flygbolagets ansvar


Vid varje försening så har flygbolaget en skyldighet att både informera resenärerna om deras rättigheter, samt erbjuda assistans. Detta är oberoende av om förseningen utgör en extraordinär händelse. Med assistans innefattas flera olika insatser till resenären.

Förutom skyldighet att informera om rättigheter så har man rätt till telefonsamtal samt email. Man har även rätt till mat och dryck efter 2 timmars försening. Om förseningen skulle sträcka sig över natten så ska flygbolaget ordna hotell och transport till/från hotellet. Utifall er resa skulle bli inställd eller om planet var överbokat så har ni rätt till gratis ombokning med nästa möjliga flight/er eller vid önskat tillfälle.

Nedgraderingar

I de fall att du bokat att resa i en högre klass än den du blir tilldelad har du rätt till ersättning på 30%, 50% eller 75% beroende på om du reste 0-1500km, 1500-3500km eller över 3500km respektive. En ersättning flygbolaget är skyldig att betala ut senast 7 dagar efter flygningen och oavsett om du klagat på det eller inte.

Reseförsäkringar

Ersättningen du får från RefundFlight gäller utöver alla försäkringar. Om du har hem- och/eller reseförsäkring eller kortförmån där du får kompensation så påverkar de inte hur mycket du får enligt den här lagen.

Avgränsningar


Ansvarig part

Det flygbolag som utför flygningen är den ansvariga parten som man riktar sitt krav mot. Dock så kan man välja vem man riktar kravet mot om det under bokningen eller på biljetten anges ett annat flygbolag.

Bokningsnummer och anslutande flyg

När du bokar ditt flyg så har säljaren av resan en skyldighet att se till att resan är möjlig. Det vill säga du ska inte bli bokad på en resa där du måste byta flygplats/terminal/gate där transfertiden är för kort. Det är till exempel på de flesta flygplatser omöjligt att byta terminal på mindre än en halvtimme. Flygplatser har därför minimitider som behövs för att ta sig mellan gater och terminaler när man mellanlandar.

Om du har en resa med ett bokningsnummer så har flygbolaget en skyldighet att se till att du tar dig till din slutdestination.

Flyg exempel 1 bokning

Om du har fler än ett bokningsnummer så garanteras inte hela resan från start till slut utan endast de delresor som består av respektive bokningsnummer.

Flyg exempel 2 eller fler bokningar

Sättet du bokat din resa kan avgöra om du får ersättning eller inte. För direktflyg spelar det ingen roll. Om din resa innehåller mellanlandningar så är det avgörande om bokningen är gjord som en resa eller köpt vid separata tillfällen. Vi rekommenderar att alltid boka flygresor i en enda bokning om möjligt, eftersom du får ett större skydd vid eventuella förseningar.

Område (vart/vilka flyg gäller lagen?)

Eftersom ersättningen regleras av EU så kan inte alla flyg i världen gälla. Alla flyg inom och ut från EU inkluderas. Men också alla flighter som flyger in till EU OM flygbolaget är registrerat i EU. En resa från Köpenhamn till Hong Kong med Emirates (icke EU registrerat) täcks av förordningen. Men ett flyg från Buenos Aires till Paris med samma bolag är inte täckt.

Utanför förordningens ramar

Ifall din resa inte täcks av den här förordningen så har du fortfarande chans till hjälp. Det finns antingen andra lagrum som bestämmer ersättningsgraden, alternativt flygbolagets goodwill eller policy. Det bästa är i så fall att kontakta flygbolaget för att ta reda på mer information.

Orsak


Om orsaken till förseningen beror på en händelse utöver det vanliga så är flygbolaget inte skyldig att betala ut ersättning. Detta är för att skydda flygbolagen från att bli ersättningsskyldiga trots att de inte hade någon möjlighet att åtgärda händelsen. En sådan händelse kallas för en extraordinär omständigheter. Ofta är det här tolkningen av lagen skiljer sig mellan parterna. Det finns även domslut som pekar på hur begreppet ska tolkas och dess innebörd. Nedan följer en samling av de händelser som oftast orsakar förseningar och om de klassas som extraordinära eller inte.

Tekniskt fel

Det finns flera domslut från EU-domstolen som tolkar just tekniskt fel vad gäller flygförseningar. Detta är ofta grund till ersättning, ett undantag är till exempel om felet beror på ett dolt produktionsfel.

Fågelkollision

Även kallat bird-strike, sker då fåglar kolliderar med ett flygplan. Vanligtvis sker detta under start eller landning. Vissa länder (t.ex. Storbritannien) klassar bird-strike som en icke-extraordinär händelse (som ger rätt till ersättning). Men i Sverige finns ingen sådan dom. Det gör att sådana ärenden kan ta längre tid, eftersom ledande prejudikat (normerande rättsfall) saknas.

Säkerhetsrisker

Det kan vara nedstängning av flygplatsen på grund av hot, en brand eller någonting terrorrelaterat. Säkerhetsrisker ger inte rätt till ersättning.

Flygledningsbeslut (ATC)

Varje flygplats har en flygledning som styr luftrummet och flygens handlingar. Flygbolagen måste följa flygledningens beslut och flygbolagen har ingen kontroll över vad som bestäms. Men det som händer som en reaktion på flygledningsbesluten är upp till flygbolaget. Det betyder att tiden man blir försenad måste vara skäligt hänförlig till flygledningsbesluten. Därför är det t.ex. orimligt att bli försenad 4 timmar för ett beslut som orsakade en halvtimmes försening.

Tidigare flyg

Täta scheman gör att en flights försening kan orsaka en domino-effekt som i sin tur försenar nästkommande flyg. Enligt förordningen samt EU-domslut så kan extraordinära omständigheter endast avse ett visst flyg en viss dag.

Väder

Eftersom väder kan delas upp i flera olika underkategorier så är det svårt att ge ett definitivt beslut. Vulkanutbrott och tät dimma är exempel på extraordinära omständigheter. Medan blixtnedslag och snöfall ofta ger ersättning.

Strejk

För tillfället finns bara prejudikat (normerande rättsfall) som dömt att flygledningsstrejk utgör en extraordinär omständighet. I andra fall finns ingen ledande dom, t.ex. för strejker hos flygbolaget.

Sjukdom

Här skiljer sig sjukdom mellan passagerare och besättning, samt när personen i fråga meddelade detta. Om du som passagerare blivit sjuk innan resan och inte kan genomföra den så behöver du ett läkarintyg.

Juridik


Domslut

Förordningen har varit i laga kraft sedan 2004. Sedan dess har flera domslut gjorts, som agerar som ledsagande tolkning av den. De domar som gjorts av EU domstolen är att se som ledande exempel i samtliga EU-länder. Men medlemsländer har också domslut som skiljer sig sinsemellan.

Olika länders domar

Som ovan nämnt har olika länder olika domslut som tagits. Det betyder att din resa kan komma att dömas annorlunda beroende på vilket lands lagar som ska följas. Vi kommer tyvärr inte lista alla länders olika domslut här. Men om ni vill läsa mer så vi rekommenderar er att följa vår blogg och vår facebooksida, där vi delar med oss av mer intressant kunskap om just flygstörningar.